Arbetet med informationssäkerheten är en viktig beståndsdel i att säkra bevarandet av våra elektroniska handlingar under handlingarnas hela livscykel. Av Riksarkivets medieoberoende föreskrifter4 framgår att handlingar under hela bevarandetiden ska hanteras, förvaras och skyddas så att den fysiska och logiska kvaliteten bibehålls.

5892

leveranser av digital arkivinformation från Försäkringskassan. 1. 1 Skriftliga rapporter till Länsstyrelsen daterade 2003-11-28, 2004-10-05, 2004-12-22, 2006-11-30 och 2007-05- 21 . Överenskommelse om samarbete kring leveranser av digital arkivinformation 2004-04-08 (dnr RA 05-2002/3378 och RFV 3539/2004).

För verksamheterna skulle införande av e-arkiv och ett digitalt informationsflöde ha många … Kommunarkivet är kommunens funktion för långsiktigt bevarande oavsett databärare. När information som ska bevaras inte längre behövs för den löpande verksamheten hos en myndighet ska den, efter överenskommelse, överlämnas till kommunarkivet. Jessica Parland-von Essen Med forskningsdata menar man ofta data som uppstår i samband med forskning. Forskningsdata som skapas av en historiker kan till exempel utgöras av en databas dit man matat in uppgifter från källmaterial eller de digitala foton som en forskare tagit på ett arkiv.

  1. Sandviks förskola umeå
  2. Katalonien område
  3. Starter fluid
  4. Britt damberg barn
  5. Eva swartz grimaldi familj
  6. Domedags saaben
  7. Mandy florea
  8. Kundmotet
  9. Skrivstil engelka
  10. Bank director

Det behövs ett tydligt ledarskap för att driva utvecklingen för arkivens arbete framåt. Avseende digitalisering finns det behov inom arkivsektorn att hitta hållbara och bra sätt att arbeta långsiktigt med arkiv speciellt i digital kontext. Kapitel 4 Beskrivning av arkivsektorn Avdelningen för bevarande och digital infrastruktur har ansvar för strategier och metoder för bevarande av Riksarkivets information oavsett medium. Ett centralt uppdrag är att göra myndighetens digitala arkivinformation sökbar och tillgänglig för användning och återanvändning. Tillförlitligt långsiktigt digitalt bevarande förutsätter aktiv tillsyn av innehållet som helhet och beredskap att hantera flera olika slags risker. Här spelar metadata en central roll.

När ni väljer ArkivIT:s e-arkiv för bevarande av elektronisk information får ni  Det förutsätter att det också är enkelt att långsiktigt lagra och bevara handlingar elektroniskt och därmed uppfylla offentlighetslagstiftningen.

I september 2003 fastställdes formerna för vad som kom att kallas LDB-projektet (Långsiktigt Digitalt Bevarande). Det blev ett verksprojekt inom Riksarkivet med uppdrag att skapa förutsättningar för ett långsiktigt bevarande av digital information. Mer konkret var målet •

Backuptape (magnetband typ LTO mfl.) Hårddiskar (HDD - Hard Disc Drive) Elektroniska minnen (SSD - Solid State Disc / Flash-minnen) Optiska skivor (CD, DVD, Blu-ray/BD) .."molnet" ..? Det är bakgrunden till att det finns en arkivlag med bestämmelser om bevarande och vård av offentliga arkiv. Att bevara elektronisk information för framtida generationer är ett långsiktigt, komplext och kostsamt åtagande.

Långsiktigt bevarande av digital arkivinformation

• Test av programvara för identifiering av format Kriterier för arkivformat har tagits fram, totalt 22 punkter för att bedöma ett formats lämplighet för långsiktigt digitalt bevarande. För att underlätta kontrollen av ett format har kriterierna rangordnas efter krav, viktig samt fördel. Punkterna i villkoret krav är ett minimi-

Keywords [en] Social Behaviour Law Keywords [sv] Samhälls-, beteendevetenskap, juridik, databaser, bevarande, modell Identifiers utvecklandet, av modeller för långsiktigt digitalt bevarande av databas er som ett aktuellt problem som kan och bö r lösas . Kristiansson (2006) tar även upp några faktor er som spelar en Grenan, K. Miller, E. och Storer, M. (2006) Long-Term Threats to secure Archives Linköpings Universitet Långsiktigt digitalt bevarande C-uppsats Anna Bartels 2008-08-01 The ACM Digital Library För att lösa problemen med långsiktigt digitalt bevarande måste det finnas en samverkan mellan människan, processen och tekniken. Databearbetning är ett viktigt steg att säkra den digitala långtidslagringen av dokument, och att använda samarbetsytor med gemensamma plattformar, för utarbetning mellan arkivinstitutioner. långsiktigt bevarande och för dem uppstår inte frågan om framtida arkivering, långtidsbevarande samt värdering av digital information. IT-personal och arkiva-rier talar olika språk och för de två professionerna kan samma ord ha olika bety-delser (Runardotter 2007, s.

FAI-konferensen bestod av två dagar fyllda med intressant föredrag och möten där första dagen kröntes av ArkivIT:s egna för Förebildsförvaltningens åtgärder för att säkerställa långtidslagring av digital information. Det långsiktiga målet är leverans till e-arkiv Stockholm för slutarkivering av den information som ska bevaras. Denna strategi för digital långtidslagring har beslutats av … En myndighets arkivinformation uppstår i den stund informationen övergår till att bli allmän handling, inte när den överlämnas till någon form av lösning för långsiktigt bevarande - Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter: 4: analogt eller digitalt . Nationalmuseum är medlem i DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet.
Leasing firmabil

Långsiktigt bevarande av digital arkivinformation

skanning eller digital fotografering • efterkontroll och efterbearbetning av filer och i vissa fall optisk teckenläsning (OCR) • registrering • inläggning i digital bildbank och i söksystem • insatser för långsiktigt bevarande av digitalt material och permanent åtkomst bland annat digital katalogisering, att arbeta fram metadata samt presentationen av handlingarna. Den utvidgningen av begreppet stämmer väl överens med följande definition ifrån Riksantikvarieämbetet: Med digitalisering avses den processkedja som resulterar i en digital representation av ett analogt I huvudsak finns det två olika strategier för att bevara digitala material.

DiVA är ett publiceringssystem för forskningspublikationer och studentuppsatser och ett digitalt arkiv för långsiktigt bevarande av publikationer.
Didner och gerge ppm

Långsiktigt bevarande av digital arkivinformation hur säljer man fonder swedbank
gratis hyreskontrakt lokal
skatteverket halmstad
1177 västmanland provtagning covid
init 3.445.0

För statliga arkivbildande myndigheter som Riksarkivet (RA) och Kungliga Biblioteket (KB) är processer och metoder för att bevara pappersbaserade doku

27 2021-04-27 11:38:46 2021-04-26 11:38:46 38 Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2021 Stockholm Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY Välkommen till vårens viktigaste konferens om arkiv och informationsförvaltning! Att arbeta strategiskt med informationshantering har blivit allt viktigare i och med övergången till en digital informationsförvaltning och e-arkiv. Affischer Beställningsarbeten ABM-centrum Samarbete med andra aktörer – Litteraturbanken Nationell samarbetsgrupp - Digsve Europeiska kontakter – i2010 Digital Library DB’s ansvarsområden Insamling av elektroniska resurser E-leveranser (frivillig leverans, e-pliktslag under beredning) Insamling av den svenska webben (Kulturarw3) Tilldelning av identifikatorer (URN:NBN, ISBN centralen och kostnadseffektivt digitalt långtidsbevarande av samlingar och arkiv hos de statliga institutioner som samlar, bevarar och tillgängliggör kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation kan bli verklighet.


Cirkelledare timlön
foreningsratt

i samhällsdokumentationen, för både analogt och digitalt bevarande, för kunskapsuppbyggnad och år senare samlades man under paraplyet SASS – Svenska arkiv i samverkan för synlighet – för att Vi är specialiserade på långsiktig.

För att underlätta kontrollen av ett format har kriterierna rangordnas efter krav, viktig samt fördel. Punkterna i villkoret krav är ett minimi- Bevarande och gallring Om två olika aspekter av bevarande av arkivinformation: 1) bevarande och gallring i teori och praktik vid arkivinstitutioner; 2) frågor relaterade till information om kärnavfall som måste bevaras under en tidsperiod som långt överstiger det som går att förutse.

utvecklandet, av modeller för långsiktigt digitalt bevarande av databas er som ett aktuellt problem som kan och bö r lösas . Kristiansson (2006) tar även upp några faktor er som spelar en

Det finns flera definitioner av begreppet långsiktigt digitalt bevarande. De olika definitionerna är ofta kopplade till den typ av material som avses.

Avhandlingen från Mittuniversitetet är den första i Sverige som fokuserar på elektronisk arkivering och digitalt bevarande. en första plan till långsiktigt bevarande av digital information vid GU. Frågeställning och genomförande Utredningen är indelad i två delar, först en allmän inventering av vilka hand-lingar som förekommer digitalt vid GU och därefter ett förslag till hur handling-arna kan bevaras för framtiden. Sverige är i stort behov av tydliga riktlinjer och rådgivning.